• 50 ευρώ για την εγγραφή (πληρώνεται μία φορά)
  • 50 ευρώ ετήσια συνδρομή η οποία καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους

Σε περίπτωση που υπάρχουν 2-3 συνεταίροι – συνεργάτες στην ίδια έδρα, με ένα ΑΦΜ, κάνουν μια εγγραφή και προκειμένου να παρίστανται και να ψηφίζουν όλοι πρέπει να καταβάλλουν ο κάθε ένας χωριστά την ετήσια συνδρομή.
Σε περίπτωση ίδιας έδρας αλλά διαφορετικών ΑΦΜ γίνεται εγγραφή και καταβάλλεται η ετήσια συνδρομή χωριστά για τον κάθε ένα.
Σε περίπτωση υποκαταστημάτων ενός εργοδότη καταβάλλεται μια εγγραφή.

Μόνιμοι υπάλληλοι και μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες των μελών μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια που διοργανώνει το Σωματείο, ύστερα από αίτημα του εργοδότη, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και αντίγραφο του πίνακα προσωπικού. Πληρώνουν το αντίτιμο που αντιστοιχεί στα μέλη.