Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σωματείο  Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας» που θα εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοποί του Σωματείου αυτού είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, το Σωματείο έχει τους παρακάτω σκοπούς: 

1. Την παρακολούθηση και εξέταση όλων των οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων στα πλαίσια των εννόμων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των μελών του και την χάραξη ενιαίας πολιτικής για την πλέον σύμφορη επίλυση των προβλημάτων τους. 

2. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους. 

3. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.

4. Την καλλιέργεια, εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών ή τρίτων σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο. 

5. Την κοινωνική προσφορά στα μέλη του καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

6. Τη δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε είδους εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και επιμόρφωσης – κατάρτισης, προκειμένου για τη λήψη επιδοτήσεων, την επιμόρφωση – κατάρτιση των μελών, για την προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου και την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. 

Άρθρο 3

ΜΕΣΑ

Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το Σωματείο:

1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους εμπορικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του, γενικά ή επί μέρους, για την διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου. 

2. Διεξάγει κάθε νόμιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του και για την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του.

3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και προβαίνει σε κάθε είδους νόμιμες ενέργειες για την προώθηση των συμφερόντων των μελών του και για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του. Ο σκοπός αυτός δύναται να επιτευχθεί με την διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων, μαθημάτων, σεμιναρίων, με την έκδοση εφημερίδων, φυλλαδίων, καθώς και με την δημιουργία ιστοσελίδας ή με την χρησιμοποίηση άλλων κάθε είδους πρόσφορων τεχνικών – ηλεκτρονικών μέσων στο διαδίκτυο.

4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση του Σωματείου σε Συμβούλια, Κρατικές Επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση πάνω σε θέματα που άμεσα ή έμμεσα αφορούν τα μέλη του. 

5. Συμπράττει και συνεργάζεται με διάφορους φορείς με κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών. 

6. Μετέχει στις υπερκείμενες οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις, καθώς και συμμετέχει  με  τους αντιπροσώπους  του  στην  εκλογή  των  διοικητικών  συμβουλίων και των ελεγκτικών επιτροπών των ομοσπονδιών στις οποίες ανήκει, εφ’ όσον έχει εκπληρώσει  τις  οικονομικές  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  από   το καταστατικό  τους.

7. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό του Σωματείου και πλουτίζει αυτόν με τα απαραίτητα μέσα.

8. Ιδρύει εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των μελών του.

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2. Τακτικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ασκεί ως βιοποριστικό επάγγελμα αυτό του φωτογράφου ή/και εικονολήπτη σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όπως η οικονομική δραστηριότητα αυτού καθορίζεται τουλάχιστον σε μία εκ των τάξεων με αριθμό 59.11, 59.12, 60.20, 74.20 της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (NACE) των επίσημων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

3. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα πάντα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 1712/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Επίτιμα μέλη του Σωματείου γίνονται τόσο οι καθηγητές φωτογραφίας, όσο και τα πρόσωπα που διακρίθηκαν για την προσφορά τους στην ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, κατόπιν όμως απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή δέκα τουλάχιστον τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, περί εγγραφής μέλους ως επίτιμου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να λάβουν μέρος και να εκφράσουν τη γνώμη τους στη Γενική Συνέλευση, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

5. Κάθε μέλος δικαιούται να συμμετέχει σε δύο το πολύ πρωτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις. 

6. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα διοικητικά συμβούλια, στις ελεγκτικές  επιτροπές  και   ως   αντιπρόσωπος   στις   δευτεροβάθμιες οργανώσεις,   εφόσον   έχει   εκπληρώσει   τις  οικονομικές  του υποχρεώσεις και δικαιούται  να  ψηφίζει αντιπροσώπους μόνο για δύο ομοσπονδίες εφόσον προσκομίσει στο Σωματείο υπεύθυνη δήλωση ότι αυτό αποτελεί την κύρια πρωτοβάθμια επαγγελματική του οργάνωση.

7. Το Σωματείο μπορεί να είναι μέλος σε δύο το πολύ ομοσπονδίες, μια κλαδικού και μία τοπικού ή γενικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 5

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα δηλώνει την περί εγγραφής του βούληση και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου 4. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, το ασκούμενο επάγγελμα, η διεύθυνση της κατοικίας και της επιχείρησής του και η βεβαίωση μεταβολής από την αρμόδια ΔΟΥ καθώς και να επισυνάπτεται το έγγραφο έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια υπηρεσία. 

2. Μαζί με την αίτησή του ο αιτών υποβάλλει στο Σωματείο υπεύθυνη δήλωση περί του ότι συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού και ότι θα συμμορφώνεται με τις νόμιμα λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των υπολοίπων οργάνων του Σωματείου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει αιτιολογημένα για την εισδοχή ή μη του αιτούντος. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες χωρίς το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. 

4. Οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου, μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά της εγγραφής νέου μέλους, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση, που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανεξάρτητα από το εάν δεχθεί ή όχι την αίτηση, είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφασή του στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή της απόρριψής της.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή ή όχι του νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.

5. Υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός ως μέλος του Σωματείου, μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, μόνο εφ’ όσον:

α. περάσει ένα έτος από τότε που η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη εγγραφή του, ή

β. έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι απόρριψης της αρχικής του αίτησης.

6. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή. 

7. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς καθυστέρηση, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα: 

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση. 

2. Να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Σωματείου και Επιτροπές, εφ’ όσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς αυτό, που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό. Η τελευταία προϋπόθεση δεν ισχύει για την εκλογή των μελών των πρώτων οργάνων του Σωματείου.

3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητεί και να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τον αφορούν και να ενημερώνεται επί της πορείας των προβλημάτων που αφορούν τα μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα Όργανα της Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών του. 

2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Σωματείου και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση. 

3. Να μην αντιστρατεύεται στα συμφέροντα του Σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Σωματείου και τη Διοίκηση αυτού και 

4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο.

Άρθρο 8

ΑΠΟΒΟΛΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και ύστερα από αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων, αποβάλλεται κάθε μέλος που:

α. Έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 2 του καταστατικού αυτού.

β. Συμπεριφέρεται αντιεπαγγελματικά ή αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Καθυστερεί, αδικαιολόγητα περισσότερο από δύο (2) συνεχή έτη, την υποχρεωτική συνδρομή του προς το Σωματείο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του μέλους να καταβάλει τις καθυστερούμενες εισφορές και να παρέλθει άπρακτος ένας (1) μήνας από την πρόσκληση.

δ. Απέχει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, 

ε. Επιχειρεί πράξεις αντίθετες προς το σκοπό ή κατά των συμφερόντων του Σωματείου ή δέχεται αθέμιτα πλεονεκτήματα προς βλάβη του Σωματείου ή των μελών αυτού.

στ. Εάν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και  τιμωρείται από το Ν. 1712/1987 ή στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων και

ζ. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος. 

η. Όταν συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και μετά τη συνταξιοδότηση του.

2. Την αποβολή του μέλους εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3. Η περί αποβολής μέλους πράξη του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη γενική συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, καλούν προηγουμένως, εγγράφως, το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή σε ακρόαση για τις αποδιδόμενες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παραβάσεις, ενώ η απόφαση περί διαγραφής πρέπει να κοινοποιηθεί με απόδειξη στον διαγραφόμενο. Το  μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σ’ αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο  Μονομελές  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

4. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οφειλές του προς αυτό μέχρι του τέλους του έτους της αποχώρησής του.

Άρθρο 9

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10

ΓENIKH ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο Όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό αυτό, στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:

α. Εκλέγει και ανακαλεί οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού και την Ελεγκτική Επιτροπή και ελέγχει τη δράση αυτών.

β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ετήσιους ισολογισμούς. 

δ. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων για κάθε οικονομικό έτος και ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του καταστατικού αυτού, τα ποσά εξόδων κινήσεων, παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης. 

ε. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων του Σωματείου, προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων αυτής και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων ακινήτων του Σωματείου. Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών στη Γενική Συνέλευση.

στ. Αποφασίζει:  1) για την επιλογή της ομοσπονδίας ή των ομοσπονδιών στις οποίες θα μετέχει το Σωματείο, 2)  για  την  επιλογή της ομοσπονδίας η οποία θα εκπροσωπεί το Σωματείο στη συνομοσπονδία. 

ζ. Εκλέγει  τους  αντιπροσώπους  της  για την ομοσπονδία ή τις  ομοσπονδίες  στις  οποίες μετέχει.

η. Αποφασίζει περί αποβολής μέλους για παραβάσεις που προβλέπει το άρθρο 8 του καταστατικού.

θ. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου.

ι. Αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, τηρώντας την οριζόμενη από το νόμο διαδικασία και πλειοψηφία. 

Άρθρο 11

ΣYΓΚΛHΣH – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΑΠΑΡΤΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, στην έδρα της ή αλλού και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, το οποίο ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους και η οποία στέλνεται στα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από μέλη που αποτελούν το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, καθορίζοντας και τα θέματα της συζήτησης. 

3. Οι προσκλήσεις πρέπει να αναγράφουν απαραίτητα: α) τον τρόπο, τον χώρο, την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης και β) τα θέματα που θα συζητηθούν.

4. Για να ληφθεί απόφαση στη Συνέλευση, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. 

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική γενική συνέλευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 12

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

2. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Σωματείου, απαιτείται η απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής. 

3. Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές ή μυστικές. Οι φανερές μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως διά βοής. 

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται:

α. Στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής.

β. Σε επιλογή δευτεροβάθμιων οργανώσεων.

γ. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

δ. Σε προσωπικά ζητήματα και

ε. στο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό. 

5. Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες. 

6. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη, που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν, σε περίπτωση δύο επαναληπτικών ψηφοφοριών, δεν πραγματοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ο σχετικά πλειοψηφήσας. 

7. Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση, τρίτα πρόσωπα. 

8. Δεν λαμβάνεται καμία απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. 

9. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση, τις ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται, με φροντίδα του Γραμματέα, πρακτικά που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, προεδρείο, τον ψηφολέκτη και πέντε από τα μέλη που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση. Τα πρακτικά αποτελούν απόδειξη των διαλαμβανομένων και φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

10. Η αγωγή κατά των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης  ασκείται  μέσα σε  αποκλειστική  προθεσμία  τριάντα  (30) ημερών  από τη λήψη της απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Η αγωγή  ασκείται  από  το ένα   δέκατο (1/10) τουλάχιστον  των  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών.  Η έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ασκείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της απόφασης. 

Άρθρο 13

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΚΛΟΓΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ο αριθμός των οποίων μπορεί να αυξηθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε επτά (7) εάν τα μέλη του Σωματείου είναι περισσότερα από εκατό και σε εννέα (9) εάν τα μέλη είναι περισσότερα από τριακόσια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για θητεία δύο (2) ετών, κατά τις παρακάτω διατάξεις: 

α. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν από την Γενική Συνέλευση και ελέγχει την νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο. 

γ. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. 

δ. Οι εκλογές διενεργούνται στα γραφεία του Σωματείου ή αλλού, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή μέσα σε δέκα (10) μέρες από αυτή και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση. 

ε. Η ψηφοφορία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων ή με συνδυασμό. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης.

στ. Σύμβουλοι εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στην τελευταία θέση (5η, 7η ή 9η, αναλόγως της συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου). 

ζ. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται, κατά σειρά κατάταξης, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης αυτού ή αναστολής της ιδιότητος του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης, από το ενιαίο ψηφοδέλτιο μέσα σε οκτώ (8) μέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία.

Αρχικά γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του απλού μέλους με απλή αναλογική και σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται. Οι ιδιότητες των Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών κοινοποιούμενη δύο (2) ημέρες, τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του. 

4. Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

5. Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς όμως αυτά, να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο, σε αντικατάσταση αυτού μέχρι λήξεως της θητείας του.

Άρθρο 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και κατευθύνει τη δράση αυτού, στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των εις το άρθρο 2 του καταστατικού αυτού σκοπών. 

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 

α. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία του Σωματείου και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίησή της. 

β. Αποφασίζει περί αποδοχής και διαχείρισης των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ του Σωματείου, περί των εσόδων που προκύπτουν από διάφορες εκδηλώσεις – εορτές, αλλά και των εσόδων που προέρχονται από προαιρετικές εισφορές των μελών.

γ. Ενοικιάζει κατάλληλους χώρους για τη στέγαση των γραφείων του Σωματείου και την άσκηση των λειτουργιών του. 

δ. Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές και αντιμισθίες αυτών. 

ε. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς, διαχείρισης και υποβάλλει αυτούς, μετά από προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

στ. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών 

ζ. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την περιφρούρηση των συμφερόντων του Σωματείου ή για την απόκρουση τέτοιων αγωγών, στρεφομένων κατ’ αυτού και για κάθε ένδικο μέσο ή παραίτηση από αυτό και για κάθε δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα του Σωματείου, περιλαμβανομένων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και

η. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητές του σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 

3. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου αυτού είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται μόνο έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση και αναγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους της πραγματοποίησής τους.

Άρθρο 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Εισηγείται, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τα προς συζήτηση θέματα και προΐσταται γενικά του Σωματείου. 

2. Εκτελεί, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Εκπροσωπεί το Σωματείο απέναντι σε κάθε αρχή, Δικαστική, Κρατική, Δημοτική, Κοινοτική, τις Τράπεζες και κάθε φύσης Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα στις μεταξύ του Σωματείου και αυτών πάσης φύσεως σχέσεις. 

4. Συνάπτει, με την σύμπραξη του Γενικού Γραμματέα, έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Σωματείου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και εκπροσωπεί.

5. Δέχεται και ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα κάθε είδους ή παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε υπόθεση ή δίκη που γίνεται στο όνομα του Σωματείου, το οποίο και εκπροσωπεί και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους. 

6. Υπογράφει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Σωματείου και κάθε εντολή προς πληρωμή, χρηματικό ένταλμα ή επιταγή. 

7. Επιβλέπει την πιστή τήρηση του καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και τον Ταμία στην διαχείριση του. 

8. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε όλα τα παραπάνω καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓENIKOY ΓPAMMATEA

1. Ο Γενικός Γραμματέας παρακολουθεί και ελέγχει την καλή λειτουργία των γραφείων και υπηρεσιών του Σωματείου, την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Σωματείου, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των πρακτικών και εντύπων, σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται του γραφειακού μηχανισμού του Σωματείου και συμπαρίσταται στον Πρόεδρο στα διαβήματα και παραστάσεις προς τις αρχές, για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου. 

2. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμής, τις εντολές και επιταγές και συνεργάζεται μαζί του, στη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των υποθέσεων του Σωματείου και στη σύνταξη της έκθεσης για τη δράση της Διοίκησης, την οποία εισάγει στο Διοικητικό Συμβούλιο, για έγκριση και στη συνέχεια εισηγείται, την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση. 

3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνεται προσωρινά, στα καθήκοντά του, από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑMΙA

1. Ο Ταμίας φροντίζει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου, παρακολουθεί την πραγματοποίηση των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγράφων και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα ο Ταμίας: 

α. Προσυπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο τα γραμμάτια είσπραξης, ενεργεί κάθε πληρωμή που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Τα γραμμάτια είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρηματοδότησή τους. 

β. Φροντίζει για την άμεση κατάθεση σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως, στο όνομα του Σωματείου σε Τράπεζες που έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ανάληψη χρημάτων από αυτές, με εντολές ή επιταγές του Σωματείου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και εκδίδονται στο όνομα του Ταμία, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει τα εισπραττόμενα ποσά, σύμφωνα με τις διδόμενες σ’ αυτόν εντολές και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία ή έλλειμμα. 

γ. Συντάσσει, τακτικά κάθε μήνα, κατάσταση εσόδων και εξόδων, υποβάλλει αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την κανονική και εμπρόθεσμη είσπραξη των εσόδων και πόρων του Σωματείου. 

δ. Επιμελείται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, για την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης. Παρακολουθεί και ελέγχει την ταμειακή ενημερότητα των μελών και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα εκείνων που καθυστερούν τις υποχρεωτικές συνδρομές και άλλες εισφορές προς το Σωματείο.

ε. Φροντίζει και επιμελείται για την ασφαλή διατήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και όλων των παραστατικών εγγράφων, αξιών, χρηματογράφων και γενικά των παραστατικών αξιών, τίτλων, καθώς και του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου. 

στ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται χρηματικό ποσό στα χέρια του Ταμία για την αντιμετώπιση επειγόντων και απροβλέπτων μικροεξόδων και δαπανών του Σωματείου. 

2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από Σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δύο (2) ετών. 

2. Η ψηφοφορία γίνεται με το ίδιο ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο χρησιμοποιείται για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ονόματα των υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή γράφονται στο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά, κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στην τελευταία θέση (3η).

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της. 

4. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου. 

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και όλα τα όργανα του Σωματείου, θέτουν στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. 

6. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την σύνοδο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση. 

7. Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίσιν ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. 

8. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή εντός των Γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση έξω από τα Γραφεία του. 

9. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη της ή το Δ.Σ. του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

10. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) μέλη της και οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

11. Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό. 

Άρθρο 20

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση, σε επιλογή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό, απαιτείται μυστική ψηφοφορία που γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής. 

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζονται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. Εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι δύο (2). 

4. Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται οι εκλογές. 

5. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, την γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο. 

6. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή. 

7. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Σωματείου, για την επιβοήθηση του έργου της. 

8. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψήφιους, τους εκλεγέντες, σύμφωνα με τα πιο πάνω υπ’ αριθμ. 13 και 19 άρθρα, για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς. 

9. Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

Άρθρο 21

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Τους αντιπροσώπους του Σωματείου αποτελούν μέλη του, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους είναι διετής και συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκλογή των άνω αντιπροσώπων εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού αυτού περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 22

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Μέλος της Διοίκησης, της Εφορευτικής ή Ελεγκτικής Επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητά του αυτή εάν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή εάν καταδικάσθηκε αμετάκλητα για προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δωροδοκία, λιποταξία, παραχαράξεις, πλαστογραφία, απιστία, εκβιασμό, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, εμπορία ναρκωτικών και για αδίκημα που προβλέπεται και  τιμωρείται από το Ν. 1712/1987.

Άρθρο 23

ΠΟΡΟΙ

1. Πόροι του Σωματείου είναι: 

α. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι υποχρεωτικές συνδρομές των μελών. 

β. Τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. 

γ. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές των μελών. 

2. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

3. Το αρχικό με την ίδρυση του Σωματείου ύψος του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), όπως και η προσαρμογή των ποσών αυτών, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών. 

4. Η ετήσια διαχειριστική περίοδος (χρήση) του Σωματείου είναι αντίστοιχη με το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 24

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –  ΣΗΜΑ

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

α. Βιβλίο μητρώου μελών, στο οποίο αναγράφονται με αριθμητική σειρά, το ονοματεπώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητος, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωσή του. 

β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής. 

ε. Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 

στ. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

ζ. Βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών της επαγγελματικής οργάνωσης, για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο. Ο αριθμός καταχώρισης στο βιβλίο αυτό αποτελεί και τον αριθμό του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται επίσης η ημερομηνία της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για την έκδοση, η ημερομηνία έκδοσης καθώς και η ημερομηνία απώλειας ή ακύρωσης του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε περίπτωση απώλειας αναγράφεται και ο αριθμός του νέου ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου. Σε ιδιαίτερη στήλη αναγράφεται η επωνυμία της δεύτερης πρωτοβάθμιας οργάνωσης στην οποία τυχόν ανήκει το μέλος.

2. Εκτός από τα πιο πάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία, τα οποία η οικονομική κατάσταση του Σωματείου επιβάλλει, για τη λογιστική και διαχειριστική πληρότητα και αρτιότητα αυτού, καθώς και γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής αριθμημένα, που θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν από τη χρησιμοποίησή τους. Επίσης τηρούνται και οιαδήποτε άλλα βιβλία και παραστατικά στοιχεία, που διατάξεις άλλων νόμων επιβάλλουν. 

3. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων.

4. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, η οποία φέρει την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ιδρύσεώς του. 

5. Το Σωματείο διαθέτει δικό του γραφιστικό σήμα, το οποίο υποχρεούνται τα μέλη να τοποθετούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος τους. 

Άρθρο 25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Για τη λήψη απόφασης, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 26

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται:

α. Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των είκοσι.

β. Κατόπιν δικαστικής απόφασης, όπως ορίζει ο νόμος. 

γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά προς το σκοπό αυτό, κατά την οποία απαιτείται απαρτία του ημίσεως τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1712/1987.

Διαλυομένου του Σωματείου η περιουσία αυτού περιέρχεται σε άλλο Σωματείο ή Οργάνωση ή όπου ο νόμος ειδικότερα ορίζει. Η περιουσία του Σωματείου σε καμιά περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών της, αλλά διανέμεται και χρησιμοποιείται όπως ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 27

ΔΩΡΗΤΕΣ ΚΑI EYEPΓETEΣ

1. Το Σωματείο αναγνωρίζει δωρητές, εκείνους που προσφέρουν χρήματα ή άλλα είδη κινητά και ακίνητα η αξία των οποίων κυμαίνεται από 500 μέχρι 2.000 ευρώ. Ευεργέτες δε, εκείνους που προσφέρουν μεγαλύτερα από τα ποσά αυτά. 

2. Οι δωρητές και ευεργέτες καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 

3. Αποκλείονται δωρεές και ευεργεσίες από πρόσωπα που πολιτεύονται.

Άρθρο 28

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1712/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και κάθε άλλη διάταξη ή νόμος που τυχόν ισχύει για τα επαγγελματικά σωματεία. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο επαγρυπνεί για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού, με πνεύμα προσήλωσης στην πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου και την περιφρούρηση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών. 

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 29 άρθρα, με το παρόν και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν. 1712/1987, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την Γενική Συνέλευση του «Σωματείο  Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία πραγματοποιήθηκε την 21-06-2017. Στην Γενική Συνέλευση αυτή εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις νόμιμες και αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να εγκριθεί το εν λόγω καταστατικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο νόμος ορίζει και τίθεται σε ισχύ από την εγγραφή του Σωματείου στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 21-06-2017